English (UK)Nederlands (NL)

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Kunee Instruments V.O.F., gevestigd te Emmen, hierna te noemen Kunee.
1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Kunee afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.
2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2-2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf, werkplaats of magazijn, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage.
2-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door Kunee zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden Kunee niet.

Artikel 3 Overeenkomst.
3-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, ruiling en reparatiewerkzaamheden wordt eerst bindend voor Kunee door zijn bevestiging.
3-2 Elke met Kunee aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
Opdrachtgever zal toestaan dat Kunee zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Kunee zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Kunee binden de laatste niet, voor zover ze door Kunee niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit
verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Prijzen.
5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
5-2 Voor reparaties beneden een bedrag van € 75,00 exclusief B.T.W. en verzendkosten worden er geen prijsopgaven gedaan, doch wordt er direct gerepareerd.
5-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene
omstandigheden, zullen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
5-4 Indien de prijsfluctuatie meer dan 10% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 6 Onderzoekskosten.
6-1 Mocht de opdrachtgever na een prijsopgave van eer reparatie order niet akkoord gaan, dan worden de onderzoekkosten doorberekend.
6-2 Indien de opdrachtgever niet binnen twee maanden na de prijsopgave een reactie heeft gegeven aan Kunee dan wordt de apparatuur over berekening van de eerdergenoemde onderzoekkosten
retourgezonden.

Artikel 7 Leverings- reparatietijd en plaats van aflevering.
7-1 Levering geschiedt af bedrijf, werkplaats of magazijn, ter keuze van Kunee.
7-2 De overeengekomen leverings- c.q. reparatietermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering z.q. uitvoering dient de
opdrachtgever Kunee schriftelijk in gebreke te stellen.
7-3 Wanneer door Kunee verkochte en / of gerepareerde goederen na aan de opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden afgenomen, staan die goederen te zijner beschikking opgeslagen
voor zijn rekening en risico.

Artikel 8 Vervoer.
8-1 De verzending geschiedt op de wijze als door Kunee aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra
kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
8-2 De verzenkosten komen voor rekening van de opdrachtgever

Artikel 9 Emballage.
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Kunee.

Artikel 10 Toezending van goederen/reparaties aan Kunee.
Alle ongefrankeerde of niet voldoende gefrankeerde zendingen worden door Kunee in principe geweigerd. Bij toezending per post verzoekt Kunee de opdrachtgever te zorgen voor een stevige en
deugdelijke verpakking, aangezien Kunee meermalen is gebleken dat zendingen met meer mankementen arriveren, dan dat zij per post zijn verzonden.

Artikel 11 Annuleren.
11-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Kunee reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of
verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Kunee gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
Opdrachtgever zal eveneens aan Kunee als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Kunee te vrijwaren tegen
vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
11-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Kunee zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Materialen.
12-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
12-2 Goederen die Kunee tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.
12-3 Geringe afwijkingen in kwaliteit e.d. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden
genomen.
12-4 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Kunee doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 13 Garantie.
13-1 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
13-2 Op alle reparaties wordt een garantie gegeven van drie maanden op amateur-apparatuur en zes maanden op professionele apparatuur. De garantie geldt uitsluitend voor de op het bij de
apparatuur gevoegde werkplaatsrapport vermelde werkzaamheden en dus niet op het complete apparaat. Op vocht- en waterschadereparaties kan Kunee helaas geen garantie verlenen.
13-3 Reparaties uitgevoerd binnen de reparatie garantietermijn wordt alleen met bijgevoegde werkplaatsrapport zonder berekening van kosten uitgevoerd. Als er geen werkplaatsrapport bijgevoegd is
wordt de reparatie als normale reparatie beschouw en ook als zodanig gerekend.

Artikel 14 Reclame.
14-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Kunee terstond schriftelijk op de
hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Kunee wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de
opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
14-2 Kunee dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden
ondertekend.
14-3 Indien de reclame naar het oordeel van Kunee juist is, zal Kunee hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde
goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 15 Risico bij reparatie.
Bij Kunee in reparatie gegeven goederen zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of verlies zal door Kunee niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat hij terzake van schade aan of verlies van
de goederen van zijn assuradeur zal ontvangen. Met name zal een eventuele aftrek (nieuw voor oud) ten laste van de opdrachtgever resp. bewaargever komen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid.
16-1 Kunee is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
Buitengewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en / of geleverd;
Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
16-2 Kunee is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het
werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Kunee of van hen, die door Kunee te werk zijn gesteld.
16-3 Kunee is niet aansprakelijk voor nog in de apparatuur aanwezige lichtgevoelige materialen of videobanden, dan wel andere informatiedragers. Wel zal kunee deze natuurlijk zo voorzichtig
mogelijk behandelen. Eventuele schade hieraan kan door Kunee niet worden vergoed.
16-4 Kunee zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 17 Overmacht.
17-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke
werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Kunee of
de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Kunee, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid,
brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Kunee, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen,
die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Kunee overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de
opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
17-2 Kunee is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te
schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud.
18-1 Zolang Kunee geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente
daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Kunee.
18-2 Kunee heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling
aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
18-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19 Wanprestatie en ontbinding.
19-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
19-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Kunee ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel
of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
19-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Kunee eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien
hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt
overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Kunee op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 20 Betaling.
20-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
20-2 Kunee is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend
vanaf de dag van verzending van de facturen.
20-3 Kunee is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen,
waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
20-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor
juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Kunee zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 21 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de
vestigingsplaats van Kunee, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Nieuws

- Nieuwe website online

- SCD-3 met 750 slides/h

Zoeken